CHÚ Ý:  Thông báo pháp lý này áp dụng cho toàn bộ nội dung của trang web dưới tên miền chippy.vn và cho bất kỳ thư từ nào qua e-mail giữa chúng tôi và bạn. Vui lòng đọc các điều khoản này một cách cẩn thận trước khi sử dụng trang web.

1. Giới thiệu

Trang web này được sở hữu và vận hành bởi Chippy. Việc bạn sử dụng trang web này tuân theo các điều khoản và điều kiện sau đây. Bằng cách sử dụng hoặc tải xuống bất kỳ tài liệu nào từ trang web này, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện này. Nếu bạn không đồng ý với các điều kiện này, bạn không được sử dụng trang web này. Một số quy định của thông báo pháp lý này có thể được thay thế bằng các thông báo pháp lý được chỉ định rõ ràng hoặc các điều khoản nằm trên các trang cụ thể trên trang web.

2. Điều kiện sử dụng

Trong khi mọi nỗ lực đã được thực hiện để đảm bảo tính chính xác của thông tin trên trang web này, không có sự đảm bảo nào (rõ ràng hay ngụ ý) được đưa ra và Chippy không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin trong trang web này. Các sản phẩm được mô tả trong tài liệu này có thể được thay đổi hoặc cập nhật mà không cần thông báo trước.

Tài liệu trên trang web được cung cấp “nguyên trạng”, không có bất kỳ điều kiện, bảo hành hoặc điều khoản nào khác. Theo đó, trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, Chippy cung cấp cho bạn trang web trên cơ sở Vật nuôi tại nhà không bao gồm tất cả các đại diện, bảo hành, điều kiện và các điều khoản khác (bao gồm, nhưng không giới hạn, các điều kiện theo luật chất lượng thỏa đáng, tập thể dục cho mục đích và sử dụng kỹ năng và chăm sóc hợp lý), nhưng đối với thông báo pháp lý này, có thể có hiệu lực liên quan đến trang web.

Trang web này chứa các liên kết đến các trang web khác mà Chippy không kiểm soát được. Liên kết đến bất kỳ trang web của bên thứ ba nào trên trang web chỉ được cung cấp để thuận tiện cho bạn. Do đó, Chippy không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang này và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khiếu nại nào của bên thứ ba đối với bất kỳ thiệt hại hoặc thương tích nào phát sinh do phụ thuộc vào thông tin trên các trang web này. 

Danh sách và liên kết không nên được coi là một sự chứng thực dưới bất kỳ hình thức nào. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng các liên kết này sẽ hoạt động mọi lúc và chúng tôi không kiểm soát tính khả dụng của các trang web này và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khiếu nại nào của bên thứ ba đối với các trang web này.

3. Bản quyền và nhãn hiệu thương mại

Trong trường hợp không bị cấm, bạn chỉ được phép in và / hoặc tải xuống một bản sao trích xuất từ ​​trang web chỉ cho mục đích phi thương mại của riêng bạn. Trừ khi có quy định rõ ràng khác, không được phép sao chép, sao chép, sửa đổi hoặc tải xuống trang web này (hoặc bất kỳ phần nào của nó) được đưa ra ngoài những điều được nêu trong câu đầu tiên của đoạn này. Tài liệu trên trang web có bản quyền và được bảo vệ bởi luật bản quyền trên toàn thế giới. Tất cả các nhãn hiệu thương mại được sử dụng trên trang web này thuộc về Chippy hoặc chủ sở hữu đã đăng ký của các nhãn hiệu đó. Tất cả các quyền liên quan đến nhãn hiệu thương mại, bản quyền và bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào khác đều được dành riêng cho Chippy hoặc người đóng góp các tài liệu liên quan. Nếu bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào của thông báo pháp lý này, sự cho phép của bạn để sử dụng trang web tự động chấm dứt và bạn phải hủy ngay lập tức mọi trích đoạn được tải xuống hoặc in từ trang web. Theo câu đầu tiên của đoạn này, không một phần nào của trang web này có thể được sao chép hoặc lưu trữ trong bất kỳ trang web nào khác hoặc được bao gồm trong bất kỳ hệ thống hoặc dịch vụ truy xuất điện tử công cộng hoặc tư nhân nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Chippy.

4. Tuyên bố về phía trước

Trang web này bao gồm một số tuyên bố về phía trước nhất định, liên quan đến việc kinh doanh, chiến lược và kế hoạch của Chippy và những kỳ vọng của nó liên quan đến việc mua lại cũng như điều kiện và hiệu quả tài chính trong tương lai.

Các tuyên bố không phải là sự thật lịch sử, bao gồm các tuyên bố về Thú cưng và niềm tin và sự kỳ vọng của ban quản lý, là những tuyên bố hướng tới. Những từ như tin tưởng, tin tưởng vào mối quan hệ của người hâm mộ, người hâm mộ. Ước tính và các biến thể của những từ này và các biểu thức tương lai hoặc điều kiện tương tự được dự định để xác định các tuyên bố hướng tới nhưng không phải là phương tiện độc quyền để xác định các tuyên bố đó. Về bản chất, các tuyên bố hướng tới liên quan đến rủi ro và sự không chắc chắn bởi vì chúng liên quan đến các sự kiện và phụ thuộc vào hoàn cảnh trong tương lai có thể xảy ra hoặc không.

Các tuyên bố về phía trước chỉ nói về ngày mà chúng được tạo ra và các sự kiện được thảo luận ở đây có thể không xảy ra. Theo việc tuân thủ luật pháp và quy định hiện hành. Thú nuôi tại nhà không có nghĩa vụ phải cập nhật công khai hoặc sửa đổi các tuyên bố hướng tới tương lai, cho dù là kết quả của thông tin mới, sự kiện trong tương lai hay nói cách khác.

5. Hành vi và thông tin của khách

Khác với thông tin nhận dạng cá nhân, được nêu trong Chính sách bảo mật của chúng tôi, mọi tài liệu bạn truyền hoặc đăng lên trang web sẽ được coi là không bảo mật và không độc quyền. Chippy sẽ không có nghĩa vụ liên quan đến vật liệu đó. Chippy và những người được chỉ định của nó sẽ được tự do sao chép, tiết lộ, phân phối, kết hợp và sử dụng tài liệu đó và tất cả dữ liệu, hình ảnh, âm thanh, văn bản và những thứ khác được thể hiện trong đó cho mọi mục đích thương mại hoặc phi thương mại. Bạn bị cấm truyền đến trang web bất kỳ tài liệu nào:

6. Chính sách bảo mật

Cookie tiêu chuẩn được sử dụng trên trang web này hoàn toàn để theo dõi lưu lượng truy cập. Thông tin được cung cấp bởi cookie sẽ bao gồm ngày và thời gian truy cập vào trang web, các trang được truy cập, tên của nhà cung cấp dịch vụ internet của người dùng và nơi phù hợp với trang web giới thiệu người dùng. Các chi tiết như vậy được sử dụng cho mục đích phân tích. Người dùng của trang web có cơ hội đặt máy tính của họ chấp nhận tất cả cookie, để thông báo cho người dùng khi cookie được đặt hoặc không nhận bất kỳ cookie nào bất cứ lúc nào. Nếu người dùng cho phép sử dụng cookie trên máy tính của họ thì nó không cấp cho Chippy quyền truy cập vào máy tính đang được sử dụng và vì vậy Chippy sẽ không sử dụng cookie để theo dõi hoạt động trực tuyến khi người dùng rời khỏi trang web này. 

7. Truy cập

Mặc dù Chippy nỗ lực để đảm bảo rằng trang web thường có sẵn 24 giờ một ngày, Chippy sẽ không chịu trách nhiệm nếu vì bất kỳ lý do nào mà trang web không có sẵn bất cứ lúc nào hoặc trong bất kỳ khoảng thời gian nào. Truy cập vào trang web có thể bị đình chỉ tạm thời và không có thông báo trong trường hợp lỗi hệ thống, bảo trì hoặc sửa chữa hoặc vì lý do ngoài tầm kiểm soát của Chippy.

8. Luật áp dụng

Trang web này được kiểm soát và vận hành bởi Chippy. Việc sử dụng trang web này, việc tải xuống từ nó và hoạt động của các điều khoản và điều kiện này sẽ được điều chỉnh theo luật pháp sẽ có thẩm quyền riêng biệt đối với mọi tranh chấp liên quan đến việc bạn sử dụng trang web này.